RISE Research Institutes Of Sweden AB

RISE Research Institutes Of Sweden AB

Monternummer: N:13

CBI, SP, Innventia, och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

VI ÖKAR VÄRDET PÅ DIN FASTIGHET

 • Opartiska skadeutredningar
 • Stöd vid upphandling och kontroll
 • Hjälp vid kravställning av leverantörer
 • Energieffektivisering
 • Kontroll av installationer
 • Frågor kring relining
 • Stöd vid tvister

Skadeutredningar och åtgärdsförslag

Betongkonstruktioner

Vi erbjuder kvalificerade skadeutredningar och bedömningar samt ger förslag på optimala och ekonomiska reparationsåtgärder. Vi hjälper också till med upphandling av leverantörer och kontroll av reparationsarbetet som ska utföras. Kort sagt, en helhetslösning som höjer värdet på din fastighet.

Exempel på konstruktioner som vi arbetar med:

 • Balkonger
 • Fasader
 • Parkeringsgarage
 • Gårdsbjälklag
 • Våtrum m.m.

Läs mer på www.cbi.se

Kontaktperson: Annika Gram, RISE CBI Betonginstitutet,  010-516 68 10, annika.gram@ri.se

Fukt och innemiljö

Uppdrag inom detta område kan röra t.ex. våtrum, fukt i konstruktioner och innemiljöproblem. Vi kan utföra omfattande innemiljö- och  fuktskadeutredningar och komma med åtgärdsförslag. Även om fastighetsägaren inte har några uppenbara skador i sin konstruktion kan en inventering av innemiljö och fuktproblem inför t.ex. ombyggnad vara ett effektivt sätt att undvika överraskningar under själva ombyggnaden.
Läs mer på www.sp.se/puts

Kontaktperson: Carl-Magnus Capener, 010-516 58 52, carl-magnus.capener@ri.se

Huskonstruktioner

Vår breda kompetens och stora laboratorieresurser gör att vi i princip kan hantera alla skadefall, stora som små. Det kan handla om allt från felkonstruerade trappor och nedhängande balkar till kompletta ras och felkonstruerade stommar. Vid behov kan vi prova material och konstruktioner för att med större säkerhet kunna uttala oss om skadeorsaker. Läs mer på www.sp.se/skadeutredning

Kontaktperson: Robin Andersson, 010-516 53 25, robin.andersson@ri.se

Vi är en neutral och objektiv partner

RISE kan i skadeutredningsärenden mellan tillverkare, installatör, användare och försäkringsbolag vara din neutrala partner som hjälper till med faktaframtagning samt ger en objektiv utvärdering baserat på våra handläggares erfarenhet och analyser. Vi har djup kompetens och erfarenhet inom exempelvis våtrum, korrosion, betongkonstruktioner, takmaterial, VVS och spillvatten, färg och lack samt innemiljö.

Vi gör  även korrosionsstatusbedömningar på till exempel rör, samt analyser av fläckar, missfärgningar, partiklar, damm m.m.  Läs mer på www.sp.se/skadeutredning

Experter på energieffektivisering

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning i samband med upphandlingar, utredningar och utbildningar inom:

 • Energieffektiv renovering och stöd för hållbarhetsutvärdering
 • Ventilation, luftbehandling och filterval
 • Värmepumpsteknik
 • Solel och solvärme
 • Biobränslebaserade system
 • Uppföljning av energianvändning
 • Visualisering och bedömning av upplevelse av energianvändning

Läs mer på www.sp.se/solenergi

Kontaktperson:  Caroline Haglund Stignor, 010-516 55 45, caroline.haglundstignor@ri.se

Certifiering

Vi certifierar produkter som används vid byggnation och reparation av hus. Det innebär att vi även har stor kunskap gällande vad som ska användas var. Ta chansen att utnyttja vår samlade kompetens då du står inför en nybyggnation eller reparation. Då kan du ställa rätt krav direkt på leverantörer och entreprenörer.

Kontaktpersoner:
Marcus Molander, 010-516 51 22, marcus.molander@ri.se
Lena Lindman, 010-516 54 31, lena.lindman@ri.se

Energieffektiva och fuktsäkra byggnader

Vi hjälper dig med att utreda din fastighet för att säkra en god innemiljö och en hållbar utveckling av byggnaden. Vi jobbar med att utvärdera byggnadsmaterial, byggnadsdelar eller hela byggnader.

Utvärderingar utförs med avseende på:

 • Värmeisoleringsförmåga
 • Fuktsäkerhet
 • Lufttäthet
 • Termisk komfort
 • Radonförekomst och andra aspekter som påverkar innemiljön, energianvändningen och beständigheten.

Läs mer på www.sp.se/fukt och www.sp.se/energi

Kontaktperson: Eva Sikander, 010-516 51 62, eva.sikander@ri.se

Avloppssystem

Bland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar finns det ett ökat intresse för relining som komplement eller ersättning för stambyte. RISE jobbar sedan 2012 med kvalitetskontroll av företag anslutna till branschföreningen för relining i fastighet och har från 2016 tagit fram en certifieringsregel för att även prova produkten mot gällande krav i BBR. Läs mer på www.sp.se/relining

Kontaktpersoner:
Marcus Molander, 010-516 51 22, marcus.molander@ri.se
Olle Persson, 010-516 59 67, olle.persson@ri.se

Installationer för VA och värme

Vi är experter på byggnadens installationer för vatten, avlopp och värmedistribution. Vi har stor kunskap om såväl komponenter och material som systemutformning från bland annat funktionsprovning i våra laboratorier. Vi kan hjälpa dig kontrollera att installationer uppfyller gällande byggregler, och minska risken för att drabbas av vattenskador. Vi kan också fungera som ett opartiskt stöd i samband med upphandling eller vid skadeutredningar.

Exempel på produkter är:

 • Rör
 • Kopplingar
 • Ventiler
 • Tätskikt
 • Blandare
 • Fjärrvärmecentraler
 • Värmeväxlare

Läs mer på www.sp.se/VA

Kontaktpersoner:
Rör: Olle Persson, 010-516 59 67, olle.persson@ri.se
Komponenter: Thomas Ljung, 010-516 55 22, thomas.ljung@ri.se

Ljud och vibrationer

Vår avdelning för ljud och vibrationer är specialiserade på akustik i byggprocessen, system, installationer och material. God kunskap om bullerkällorna i omgivningen som t.ex. ljud och vibrationer från tåg och vägar ger en komplett leverans. Vi utför opartiska kontroller av projekteringar och färdigställda byggnader av både nya och renoverade byggnader så att dessa uppfyller Boverkets krav.

Akustikavdelningen har stor kompetensbredd. I byggnader finns få punkter där akustikegenskapen inte kommer in. Ju tidigare ljudfrågorna adresseras i processen, desto lägre blir kostnaden för projektet.

Vi hanterar ljudisolering och stegljudsnivå mellan grannar eller verksamheter, ljudisolering från trafik och omgivning, buller från installationer såsom ventilation och VVS, tillbyggnader på vindar m.m. Vi kan även sätta ihop skräddarsydda utbildningar inom akustikområdet. Läs mer på www.sp.se/akustik

Kontaktpersoner:
Fredrik Öberg, 010-516 5606, fredrik.oberg@ri.se
Mark Kartous, 010-516 5991, mark.kartous@ri.se